شماره کارت جهت واریز وجه(لطفا فیش واریز را نزدخود نگه دارید)